روش تاپسيس فازي از روشهاي معروف و پركاربرد تصميم گيري چند معياره است كه جهت رتبه بندي گزينه ها در محيط فازي بكار گرفته مي شود اين روش توسط هوانگ و يون در سال ۱۹۸۱ ارائه شده است. گامهاي اين روش مشابه روش تاپسيس است. قبل از انجام روش تاپسيس فازي بايد وزن معيارها را از روشهايي همچون AHP فازي بهبود يافته يا AHP  فازي چانگ و يا   ANP  فازي و يا روشهاي جديد همچون SWARA  فازي يا  BWM  فازي محاسبه كرد.

 

تكنيك تاپسيس فازي Fuzzy TOPSIS شده توسط Chen در سال ۱۹۹۲ معرفي شد. همان طور كه از آموزش روش فازي مي دانيم ، تفكرات انسان همراه با عدم قطعيت است و اين عدم قطعيت در تصميم گيري تاثير گذار است. به همين دليل از روش هاي تصميم گيري فازي استفاده مي گردد كه يكي از اين روش ها، تاپسيس فازي براي رتبه بندي گزينه ها است. در اين حالت، عناصر ماتريس تصميم گيري، يا وزن هاي شاخص ها نسبت به، و يا هر دوي آن ها به صورت فازي و با اعداد فازي بيان مي گردند.

 

مطالب مشابه: نرم افزار تاپسيس فازي

منبع:سافت گستر