براي انجام AHP  فازي در اكسل اگر چند خبره وجود داشته باشد ابتداد بايد مقايسات زوجي تمامي خبرگان را وارد نرم افزار كرد و سپس از آن ها ميانگين گرفت و ميانگين را وارد محاسبات AHP فازي كرد. با توجه با روش AHP فازي چانگابتدا Si هر سطر و Si كلي را محاسبه كرد. در مرحله بعد درجه بزرگي Si ها نسبت به هم محاسبه شده و در نهايت وزن فازي و وزن نهايي به دست مي آيد و از طريق وزن نهايي مي توان رتبه بندي را انجام داد.

 

با توجه به پيچيدگي هاي محاسبات AHP فازي اگر با كد نويسي در اكسل آشنايي نداريد پيشنهاد نمي شود از excel استفاده كنيد زيرا با تغيير در تعداد معيار يا زير معيار يا گزينه ها محاسبات شما به هم مي خورد.

مطالب مشابه: نرم افزار AHP فازي

منبع: سافت گستر